Grens van 150 Kilometer in de 30% regeling niet in strijdt met het vrij verkeer van werknemers in de Europese Unie

Voor toepassing van de 30% onbelaste kosten vergoeding voor ingekomen werknemers is het vereist dat de werknemer, in de 24 maanden die voorafgaan aan zijn dienstbetrekking, gedurende tenminste 18 maanden meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens heeft gewoond. Een inwoner van Duitsland die minder dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woonde en in Nederland ging werken had tegen de afwijzing van de 30% regeling beroep ingesteld. Naar aanleiding daarvan heeft De Hoge Raad der Nederlanden prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie of deze eis van 150 kilometer niet in strijd was met het vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie. Gisteren (24-02-2015) heeft het Europese Hof van Justitie de uitspraak gedaan op deze prejudiciële vragen.

 

Het Hof geeft aan dat, hoewel het vrij verkeer niet om administratieve redenen mag worden belemmerd, er wel algemene regels mogen worden opgesteld die gemakkelijk kunnen worden gehandhaafd en gecontroleerd als die een legitieme doelstelling hebben. In dit geval is doelstelling het vergoeden van de extra kosten die een werknemer heeft in verband met het verblijf buiten zijn land van herkomst. De 150 kilometer grens is dus niet in strijd met het vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie. Wel geeft het Hof aan dat de Hoge Raad der Nederlanden nog moet onderzoeken of de 30%-regeling niet systematisch leidt tot een hogere vergoeding dan de daadwerkelijke extra kosten.

 

Het Hof komt mede tot dit oordeel doordat het ook mogelijk is om, in plaats van de 30% vaste kostenvergoeding, de aantoonbare daadwerkelijke extra kosten te vergoeden als deze hoger zijn dan 30% of als de werknemer minder dan 150 kilometer van de grens woont.

 

Uitspraak: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162421&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=429126